Thư viện văn bản
  • Quyết định nâng lương trước thời hạn
  • «Trở về
Số hiệu: Số: 1101/2007/QĐ - UBND
Ngày ban hành: 05/09/07
Cơ quan ban hành: Nguyễn Thị Huân
Trích yếu:

V/v ban hành Qui định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ,

 công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

1 of 4