Thư viện văn bản
Số hiệu: Số: 23/CT-UBND
Ngày ban hành: 22/12/11
Cơ quan ban hành: Nguyễn Văn Đọc
Trích yếu:

V/v: Triển khai thi hành Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

1 of 3