Thủ tục: thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Việc thành lập trung tâm học tập cộng đồng phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương; đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng;
- Có địa điểm cụ thể, có cơ sở vật chất, thiết bị, cán bộ quản lý, giáo viên, kế toán, thủ quỹ theo quy định của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ GD&ĐT.


* Trình tự thực hiện

(1) Đối với xã, phường, thị trấn có yên cầu:

- Nộp hồ sơ tại trung tâm hành chính công huyện;

- Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ và giấy hẹn ngày trả kết quả;

- Căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công huyện nhận kết quả.

(2) Đối với Cơ quan hành chính nhà nước:

- Công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm Hành chính công tiếp nhận hồ sơ của tổ chức;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ; Trình UBND huyện, ra Quyết định.

- Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Hành chính công huyện trả kết quả cho các tổ chức theo quy định.

* Cách thức thực hiện:

Trực tiếp hoặc qua bưu điện về Trung tâm Hành chính công huyện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị thành lập trung tâm học tập cộng đồng, trong đó có các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 7 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo quyết định 09/2008/QĐ-BGD ĐT ngày 24/3/2008 của Bộ GD&ĐT;

- Sơ yếu lý lịch và bản sao các giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ của những  người dự kiến làm cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

* Đối tượng thực hiện TTHC:

- Ủy ban nhân dân cấp xã;

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Phí, lệ phí: Không

* Kết quả thực hiện TTHC:

- Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Việc thành lập trung tâm học tập cộng đồng phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương; đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng;

- Có địa điểm cụ thể, có cơ sở vật chất, thiết bị, cán bộ quản lý, giáo viên, kế toán, thủ quỹ theo quy định của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ GD&ĐT.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ GD&ĐT.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Tin mới nhất