Thủ tục: Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan, người có thẩm quyền Quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp thị xã;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp thị xã;
- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo; các phòng chuyên môn có liên quan.


* Trình tự, thủ tục:

(1). Đối với cá nhân, tổ chức có yêu cầu

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp thị xã.

- Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ và giấy hẹn ngày trả kết quả.

- Căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp thị xã nhận kết quả.

(2). Đối với Cơ quan hành chính nhà nước

- Cán bộ tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp thị xã tiếp nhận, thẩm định hồ sơ của cá nhân, tổ chức;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, tổng hợp kết quả thẩm định, lập biên bản, tờ trình, dự thảo Quyết định; trình lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thị xã phê duyệt;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp thị xã ra quyết định hoặc thông báo kết quả thẩm định nếu chưa đạt.

- Bộ phận chuyên trách của Bộ phận một cửa/Trung tâm Hành chính công thị xã trả kết quả cho cá nhân/tổ chức theo quy định.

* Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp thị xã.

* Thành phần hồ sơ:

- Đề án sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ;

- Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ.

* Số lượng bộ hồ sơ: 01 (một) bộ.

* Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc (Phòng Giáo dục và Đào tạo 15 ngày, UBDN cấp thị xã: 10 ngày).

            * Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

  * Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan, người có thẩm quyền Quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp thị xã;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp thị xã;

- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo; các phòng chuyên môn có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp thị xã.

* Lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

a) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục;

b) Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

c) Bảo đảm quyền lợi của trẻ em, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên;

d) Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

* Căn cứ pháp lí của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục;

- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quyết định Ban hành Điều lệ trường mầm non.Tin mới nhất