Thủ tục: Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
Tờ trình đề nghị giải thể của cộng đồng dân cư thành lập nhà trường, nhà trẻ. Tờ trình cần nêu rõ lý do giải thể, các biện pháp giải quyết quyền lợi hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên sau khi nhà trường, nhà trẻ dân lập bị giải thể; phương án giải quyết tài chính, tài sản của nhà trường, nhà trẻ dân lập.


* Trình tự thực hiện:

(1). Đối với cá nhân, tổ chức có yêu cầu

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp thị xã.

- Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ và giấy hẹn ngày trả kết quả.

- Căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp thị xã nhận kết quả.

(2). Đối với Cơ quan hành chính nhà nước

- Cán bộ tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp thị xã tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo lập  tờ trình, dự thảo Quyết định; trình lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thị xã phê duyệt;

- Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp thị xã xem xét quyết định giải thể hay không giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập (Quyết định giải thể nhà trường, nhà trẻ cần nêu rõ lý do giải thể, quy định biện pháp bảo đảm quyền lợi của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên trong trường; phương án giải quyết các tài sản của trường, bảo đảm tính công khai, minh bạch..)

- Bộ phận chuyên trách của Bộ phận một cửa/Trung tâm Hành chính công thị xã trả kết quả cho cá nhân/tổ chức theo quy định.

- Công khai Quyết định giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập trên các phương tiện thông tin đại chúng.

* Lưu ý: Trong các trường hợp nhà trường, nhà trẻ dân lập vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhà trường, nhà trẻ ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ; hoặc mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập  hoặc cho phép thành lập nhà trường nhà trẻ không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế. Trình tự, thủ tục giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập thực hiện theo quy định của Điều lệ trường mầm non.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp thị xã.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

 Tờ trình đề nghị giải thể của cộng đồng dân cư thành lập nhà trường, nhà trẻ. Tờ trình cần nêu rõ lý do giải thể, các biện pháp giải quyết quyền lợi hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên sau khi nhà trường, nhà trẻ dân lập bị giải thể; phương án giải quyết tài chính, tài sản của nhà trường, nhà trẻ dân lập.

* Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đại diện cộng đồng dân cư thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập có nhu cầu giải thể

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp thị xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp thị xã;

- Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp thị xã về việc giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập;

(Quyết định giải thể nhà trường, nhà trẻ cần nêu rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền lợi của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên trong trường; phương án giải quyết các tài sản, tài chính của trường của trường, bảo đảm tính công khai, minh bạch. Quyết định giải thể nhà trường, nhà trẻ phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.)

* Lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Theo đề nghị của đại diện cộng đồng dân cư cơ sở đứng tên xin thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập.

* Căn cứ pháp lí của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT ngày 15/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập.

- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quyết định Ban hành Điều lệ trường mầm non.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Tin mới nhất