Thủ tục: Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Phòng giáo dục và đào tạo
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng giáo dục và đào tạo
- Cơ quan phối hợp: Các phòng chuyên môn có liên quan


* Trình tự thực hiện:

(1). Đối với người đại diện cộng đồng dân cư đứng tên xin phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục có yêu cầu

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp thị xã.

- Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ và giấy hẹn ngày trả kết quả.

- Căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp thị xã nhận kết quả.

(2). Đối với Cơ quan hành chính nhà nước

- Cán bộ chuyên trách Phòng Giáo dục và Đào tạo tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp thị xã tiếp nhận, thẩm định hồ sơ của cá nhân, tổ chức;

- Phòng giáo dục và đào tạo kiểm tra, tổng hợp kết quả thẩm định và ra quyết định cho phép hay không cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục.

- Bộ phận chuyên trách của Bộ phận một cửa/Trung tâm Hành chính công cấp thị xã trả kết quả cho cá nhân/tổ chức theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp thị xã.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Bản sao Quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ;

b) Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục; trong đó có cam kết bảo đảm an toàn và thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Báo cáo chi tiết về tình hình triển khai Đề án đầu tư thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập. Báo cáo cần làm rõ những công việc cụ thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện: tài chính, các điều kiện đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý;

d) Danh sách, kèm theo lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của chủ đầu tư và ng­ười dự kiến làm Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên;

đ) Quy chế tổ chức, hoạt động và chi tiêu nội bộ của nhà trường, nhà trẻ dân lập;

e)  Tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình Giáo dục mầm non;

g) Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non dân lập;

h) Văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng giao, cho mượn, cho thuê đất hoặc giao, cho mượn trụ sở nhà trường, nhà trẻ dân lập với thời hạn tối thiểu 05 (năm) năm;

i) Phương án huy động, quản lý, sử dụng kinh phí vốn để bảo đảm duy trì ổn định hoạt động của nhà trường, nhà trẻ trong giai đoạn 05 (năm) năm, bắt đầu từ khi nhà trường, nhà trẻ dân lập được tuyển sinh.

Số lượng bộ hồ sơ:  01 (một) bộ

* Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cán bộ chuyên trách Phòng Giáo dục và Đào tạo tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp thị xã tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức: 01 ngày;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản thông báo, thành lập đoàn kiểm tra: 05 ngày;

-  Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt văn bản thông báo thời gian, thành phần đoàn kiểm tra: 01 ngày;

- Tiến hành thẩm định: 07 ngày;

- Tổng hợp kết quả thẩm định, lập biên bản, dự thảo Quyết định; trình lãnh đạo phòng phê duyệt: 02 ngày;

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập: 02 ngày

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người đại diện cộng đồng dân cư đứng tên xin phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Phòng giáo dục và đào tạo

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng giáo dục và đào tạo

- Cơ quan phối hợp: Các phòng chuyên môn có liên quan

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục của Trưởng phòng giáo dục và đào tạo.

* Lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

a) Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo quy định, cụ thể:

- Giáo viên, nhân viên của nhà trường, nhà trẻ dân lập phải có đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và sức khỏe quy định tại Luật Giáo dục và Điều lệ trường mầm non.

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo hợp đồng lao động đã ký với nhà trường; có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Giáo dục và Điều lệ trường mầm non;

- Giáo viên, nhân viên được hưởng chế độ tiền lương, tiền công, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường và hợp đồng lao động;

b) Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi  đầy đủ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chủng loại, số lượng, đáp ứng yêu cầu duy trì và phát triển hoạt động giáo dục theo quy định tại Điều 29 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non dân lập;

c) Địa điểm xây dựng nhà trường, nhà trẻ dân lập đảm bảo môi trường giáo dục, an  toàn cho trẻ em, giáo viên và người lao động;

d) Có tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ đủ, đạt theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

đ) Có Quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập;

e) Có Quy chế tổ chức, hoạt động và chi tiêu nội bộ của nhà trường, nhà trẻ dân lập.

* Căn cứ pháp lí của thủ tục hành chính:

Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT ngày 15/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập.

- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quyết định Ban hành Điều lệ trường mầm non.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Tin mới nhất